Thuisverpleging
Midden-Limburg

Kwaliteitsvolle verzorging op maat!

Privacyverklaring Thuisverpleging Midden-Limburg

Thuisverpleging Midden-Limburg verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op volgend emailadres: info@thuisverplegingmiddenlimburg.be.

 

Verwerkingsdoeleinden

Thuisverpleging Midden-Limburg verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadmindistratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabilliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

De persoonsgegevens die wij verwerken worden gebruikt om onze dienstverlening te optimaliseren en om zo efficiënt en correct mogelijk te werken.

 

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de algemene verordening gegevensbescherming.

  • Toestemming van de klant/patiënt
  • Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst
  • Noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting
  • Noodzakelijk voor ons gerechtvaardigde belang om te ondernemen waardoor we een blijvende continuïteit kunnen steken in het uitvoeren van onze zorgverlening en onze activiteiten

De verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens is de verantwoordelijke van de website die u heeft gebruikt en via dewelke u persoonsgegevens heeft gegeven.

 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezelijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de betrokkene gedeeld worden met derden. Onder derden verstaan we de aangestelden, thuisverpleegkundigen, door Thuisverpleging Midden-Limburg. De verpleegkundige heeft slechts beperkt toegang tot de gegevens en bewerkingsmogelijkheden maw de thuisverpleegkundige heeft slechts toegang tot de patiënt die hij/zij verzorgt of waarvan hij/zij de tarificatie en/of administratie doet. Ze worden dus enkel gebruikt voor de kwalitatieve uitvoering van onze diensten.

Thuisverpleging Midden-Limburg garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen op onze beveiligde server.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor het klantenbeheer en de patiëntendossiers zullen worden bewaard gedurende een periode van 10 jaar die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen.

Ten einde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd, mits bewijs van de identiteitskaart, een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag in te dienen via het emailadres: info@thuisverplegingmiddenlimburg.be

We behouden ons het recht om deze Privacyverklaring ten allen tijde te wijzigen.

 

Klacht

De betrokkene beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be